Wijziging Havenbeveiligingswet: aanpassing opleidingseisen havenbeveiligers en PFSO’s

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Havenbeveiligingswet (Hbw) voor. Deze wet uit 2004 voert binnen Nederland de Europese Verordening 725/2004 uit, die de ISPS-Code binnen Europa implementeert. De wijzigingen zijn ook relevant voor u.

De voorgestelde wijzigingen betreffen:

  • Opnemen van een trainingsvereiste voor de PFSO/veiligheidsbeambten van de havenfaciliteit
  • Borging van het kwaliteitsniveau van havenbeveiligers door centrale examinering via SVPB (i.p.v. erkenning van de opleiding) 
  • Beperking van de geldigheidsduur van het Havenbeveiliger certificaat tot 5 jaar
  • Verheldering en vastleggen van bevoegdheden van ambtenaren
  • Enkele verbeteringen en verduidelijkingen

Doelgroepen die door de regeling geraakt worden, zijn:

  • ISPS gecertificeerde havenfaciliteiten, havens en schepen;
  • PFSO’s/Veiligheidsbeambten van de havenfaciliteit.
  • Havenbeveiligers/Beveiligingsbranche;
  • Bevoegde autoriteiten (burgemeesters van ISPS havens);
  • Handhavende instanties.

De wetswijziging zal naar verwachting per juli 2021 in werking treden. Inmiddels is bekend geworden dat de wetswijziging tot nader order is uitgesteld.

Gelegenheid tot reageren
Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is er een internetconsultatie gepubliceerd over deze wijziging van de Havenbeveiligingswet. U kunt tot en met 13 augustus 2020 reageren op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de nota van toelichting.

Port Security Center zal mede namens haar achterban reageren op deze consultatieronde. Voor meer informatie of overleg hierover kunt u contact opnemen met info@portsecuritycenter.eu.

Toelichting
Vijfjaarlijkse centrale examinering en registratie Havenbeveiligers
Het doel van de regeling is onder andere een uniform kwaliteitsniveau van havenbeveiligers. Daarbij wordt niet meer gestuurd op de kwaliteit van de opleiding, maar op de resultaten van een landelijke examinering. Dit biedt een onafhankelijke waarborg voor een goed basisniveau van een beveiliger die de opleiding tot havenbeveiliger heeft gevolgd. Daarnaast wordt een landelijke administratie bijgehouden van degenen die het examen met goed gevolg hebben afgelegd. Voortst komt er een herhaalplicht voor de huidige en toekomstige havenbeveiligers, en wordt daarmee ingespeeld op de actuele ontwikkelingen van security-aangelegenheden in zeehavens.Dit betekent dat het certificaat Havenbeveiliger vanaf de ingangsdatum van de wetswijziging nog maar 5 jaar geldig is. Dit kan kostenverhogend werken.

Verplichte training PFSO
Daarnaast is in het nieuwe artikel 14a opgenomen dat een havenbeveiligingsbeambte een training moet hebben gevolgd in een aantal onderdelen van de Europese Verordening. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald welke onderdelen dat precies zijn.

Vastleggen bevoegdheden voor toezicht en handhaving
De controle van het internationaal veiligheidscertificaat van schepen (International Ship Security Certificate (ISSC)) in de haven en enkele van de controlemaatregelen die daaruit voortvloeien, was op grond van de wet havenstaatcontrole al de taak van de ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Ambtenaren worden door een besluit van de minister aangewezen om de informatie te ontvangen en beoordelen van schepen die een haven aan willen doen. Als het vermoeden bestaat dat het schip niet aan de eisen voldoet, wordt het daadwerkelijk opleggen van de controlemaatregelen door de burgemeester met deze wijziging eveneens verankerd in de wet.
 
Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen
De erkenningsregeling opleidingen havenbeveiliger komt te vervallen. Daarmee vervalt de noodzaak toe te zien op de naleving van de erkenningsvoorwaarden. De Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) zal derhalve geen toezicht meer houden op de opleidingsinstituten. De modernisering is gericht op een beperking van de uitvoeringslasten, een gelijk speelveld voor alle opleidingsinstituten en een uniform kwaliteitsniveau van havenbeveiligers middels landelijke examinering.
 
Waarop kunt u reageren
U kunt tot en met 13 augustus 2020 reageren op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de nota van toelichting.
 
Publicatie reacties
Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Downloads
Concept wijziging Havenbeveiligingswet
Versie 2 juli 2020 | 121 kB
 
Toelichting op IAK vragen (Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving) 
Versie 1 juli 2020 | 71 kB
 
Externe bronnen
Te wijzigen Havenbeveiligingswet
Verordening (EG) Nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad
Richtlijn 2005/65/EG van het Europees Parlement en de Raad
Erkenningsregeling opleidingen havenbeveiliger (vervalt)
 
Bron: https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_havenbeveiligingswet