Vergunningplicht / Toestemming leidinggevenden

Niet iedereen kan zomaar een beveiligingsorganisatie beginnen. Hiervoor is een vergunning van de minister van Justitie en Veiligheid nodig. Aangezien de beleidsbepalers van een particuliere beveiligingsorganisatie (zoals directeuren, vennoten, bestuurders, aangestelde leidinggevenden etc.) verantwoordelijkheid dragen voor het functioneren van het bedrijf en het personeel, is voor deze functie toestemming van de minister van Justitie en Veiligheid nodig. Justis verleent de vergunning en toestemming namens de minister.

Aanvraagprocedure
U kunt de vergunning/toestemming leidinggevenden aanvragen met een standaard “Aanvraagformulier voor (verlenging van) een vergunning”. Er kan slechts één vergunning per formulier worden aangevraagd.

  • Bent u een havenfaciliteit die alleen voor het eigen bedrijf beveiligingswerkzaamheden verricht, dan vraagt u een vergunning aan voor een Particuliere Bedrijfsbeveiligingsdienst. Deze aanvraag leidt tot een vergunning met een BD-nummer.
  • Verricht u de beveiligingswerkzaamheden ook voor derden, dan bent u een Particuliere Beveiligingsbedrijf. U vraagt in dat geval een vergunning met ND-nummer aan. Wanneer u bij uw werkzaamheden gebruik maakt van bewakingshonden, dan dient u dat bij de aanvraag aan te geven. Dat u werkzaamheden voor derden verricht resp. honden gebruikt moet in de bedrijfsomschrijving in het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel tot uitdrukking komen.

U moet bij de aanvraag de volgende documenten meesturen:

  • Een gewaarmerkt papieren uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) van maximaal 6 maanden oud.
  • Een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP, ook bekend als het bevolkingsregister) (aan te vragen via mijn.overheid.nl of de gemeente van woonplaats) óf een kopie van de voor- en achterzijde van het paspoort of het identiteitsbewijs van degenen die met de leiding van de organisatie zijn belast.
  • Duidelijke kleurenfoto’s van de voor- en achterzijde van de bedrijfskleding (het uniform) die gedragen zal worden, waarbij het logo van de organisatie en het beveiligingsembleem (V-teken) goed zichtbaar zijn. (zie ook de informatie op onze website over de Uniformplicht).

Het aanvraagformulier moet volledig worden ingevuld en met de benodigde documenten worden opgestuurd naar:
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Justis
T.a.v. Afdeling V&T/Wpbr
Postbus 20300
2500 EH Den Haag
Bij vragen kunt u op werkdagen van 9.00 uur – 17.00 uur telefonisch contact opnemen met 088-9982288.

Kosten
Aan de vergunningsaanvraag zijn kosten (tarieven) verbonden. Het tarief bedraagt €600,-. Naast een vergunning is er toestemming nodig om leiding te mogen geven aan een beveiligingsorganisatie. Dit kost €92,- per leidinggevende. In de ontvangstbevestiging die u ontvangt, wordt vermeld wat de kosten voor de aanvraag en de betalingsgegevens zijn.

Screening
Zodra Justis de betaling en het aanvraagformulier met alle noodzakelijke bijlagen heeft ontvangen, wordt de aanvraag in behandeling genomen. De korpschef van de regionale eenheid van de Nationale Politie waarin de aanvragende organisatie is gevestigd wordt om nadere inlichtingen en advies gevraagd. De korpschef maakt met u een afspraak voor een bezoek zodat zij kunnen beoordelen of de opzet en inrichting van de organisatie goed in elkaar zit. Ook wordt gekeken naar de politiële informatie die beschikbaar is ten aanzien van de leidinggevenden (beleidsbepalers zoals directeuren, vennoten, bestuurders, aangestelde leidinggevenden etc.).

Nadat Justis de informatie en het advies over de opzet en inrichting van de organisatie en de politiële informatie van de Politie heeft ontvangen, vraagt Justis een Uittreksel Justitiële Documentatie (strafblad) van de leidinggevenden op. Op basis van al deze informatie (aangeleverde documenten, advies politie en Justitiële Documentatie) komt Justis tot een (eind)oordeel.

Om de screening te doorstaan, mag de leidinggevende:

  • de laatste 8 jaar geen gevangenisstraf of taakstraf voor het plegen van een misdrijf opgelegd hebben gekregen;
  • de laatste 4 jaar geen geldboete, strafbeschikking of transactie voor het plegen van een misdrijf opgelegd hebben gekregen;
  • niet op grond van andere bekende en relevante feiten onvoldoende betrouwbaar of geschikt worden geacht.

Justis verleent alleen een vergunning als álle beleidsbepalers voldoende betrouwbaar en bekwaam zijn bevonden. Justis kan negatief oordelen als er een proces-verbaal is opgesteld maar dit niet tot een veroordeling heeft geleid, op grond van sepots, of als er aanwijzingen zijn dat de leidinggevende in criminele kringen verkeert. Ook als er niet aan de overige in de regelgeving gestelde voorwaarden wordt voldaan (zoals bijv. de opleidingseisen in het kader van de Wpbr of Havenbeveiligingswet of de uniformplicht), kan dit bij de beoordeling een rol spelen. Leidinggevenden die naast hun leidinggevende taken ook beveiligings- of recherchewerkzaamheden uitvoeren, moeten aan de opleidingseisen voldoen. Als ze alleen leiding geven is dit geen vereiste.

Als het oordeel positief is, verstrekt Justis de vergunning en toestemming aan leidinggevenden. De vergunning wordt voor maximaal vijf jaar verleend, maar kan ook voor een kortere periode worden afgegeven als daar aanleiding toe is. De toestemming voor de leidinggevenden geldt gedurende de looptijd van de vergunning, met een maximum van vijf jaar.

De verstrekte gegevens worden door het Ministerie van Justitie en Veiligheid opgenomen in een persoonsregistratie zoals bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Belangrijk!: Als een formulier niet naar waarheid is ingevuld, wordt het verzoek niet in behandeling genomen. Reeds afgegeven vergunningen worden ingetrokken!

Verlenging aanvragen
Drie maanden voordat de vergunning verloopt, moet een aanvraag tot verlenging worden ingediend.

Nieuwe leidinggevende?
Als beveiligingsorganisaties een nieuwe leidinggevende aanstellen, moeten zij ook voor deze leidinggevende een aanvraag voor toestemming indienen. Hiervoor is een apart “Aanvraagformulier voor (nieuwe) toestemming om belast te worden met de leiding van particuliere beveiligingsorganisaties” beschikbaar. Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur dit met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (het bevolkingsregister) van de betreffende leidinggevende naar Justis op het bovenstaande adres.

Bedrijfsovername?
Als er sprake is van een bedrijfsovername, moet u dat melden bij Justis. De vergunning van het bedrijf dat ophoudt te bestaan wordt dan ingetrokken, omdat er geen basis voor deze vergunning meer is. Als het nieuwe (overnemende) bedrijf nog niet over een vergunning beschikt, moet deze worden aangevraagd.

TIP: Controleren of een bedrijf een vergunning heeft kan in de Lijst Vergunninghouders Wprb, die Justis regelmatig publiceert. De originele en meest recente versie van de lijst vergunninghouders Wpbr is te vinden op www.justis.nl/wpbr. Raadpleeg ten allen tijde de laatste versie van de lijst!