Toestemming medewerker / Legitimatiebewijs

Medewerkers van Bedrijfsbeveiligingsdiensten (BD-nummer) die beveiligingswerkzaamheden verrichten, moeten op betrouwbaarheid gescreend zijn. Voor Particuliere beveiligingsorganisaties (met ND-nummer) moeten álle medewerkers (ook degenen die geen beveiligingswerkzaamheden uitvoeren!) gescreend worden. Deze betrouwbaarheidsscreening wordt uitgevoerd door de afdeling Korpscheftaken van de Politie waaronder de gemeente van vestiging van de werkgever resorteert. Wanneer de medewerkers door de screening komen, ontvangen zij een legitimatiebewijs ten bewijze van de toestemming om beveiligingswerkzaamheden uit te voeren.

Screening
Beveiligingsorganisaties moeten voor elke medewerker apart toestemming aanvragen bij de korpschef van de Politie. De korpschef screent de medewerkers. Om de screening te doorstaan, mag de werknemer:

  • de laatste 8 jaar geen gevangenisstraf of taakstraf voor het plegen van een misdrijf opgelegd hebben gekregen;
  • de laatste 4 jaar geen geldboete, strafbeschikking of transactie voor het plegen van een misdrijf opgelegd hebben gekregen;
  • niet op grond van andere bekende en relevante feiten onvoldoende betrouwbaar of geschikt worden geacht.

De korpschef kan negatief oordelen als er een proces-verbaal is opgesteld, maar dit niet tot een veroordeling heeft geleid, op grond van sepots, of als er aanwijzingen zijn dat de medewerker in criminele kringen verkeert. Ook als er niet aan de overige in de regelgeving gestelde voorwaarden wordt voldaan (zoals bijv. de opleidingseisen in het kader van de Wpbr of Havenbeveiligingswet of de uniformplicht), kan dit bij de beoordeling een rol spelen.

Als het betrouwbaarheidsonderzoek van de afdeling Korpscheftaken van de politie geen bijzonderheden oplevert en de medewerker het op grond van de Wpbr vereiste MBO2/SVPB diploma Beveiliger heeft en het op grond van de Havenbeveiligingswet vereiste Havenbeveiligercertificaat, verleent de korpschef toestemming.

Legitimatiebewijs
Medewerkers die toestemming hebben om beveiligingswerkzaamheden uit te voeren, krijgen een legitimatiebewijs. Dit legitimatiebewijs moeten zij tijdens werktijd bij zich hebben. Het legitimatiebewijs is maximaal 3 jaar geldig (grijze pas). Voor medewerkers in opleiding is dit maximaal 12 maanden (groene pas).

Kosten
De kosten voor het verkrijgen van toestemming bedragen € 60,- per medewerker.
Het invullen en ondertekenen van het legitimatiebewijs van de beveiligingsorganisatie of het recherchebureau kost € 26,- per medewerker.

Verlenging aanvragen
Drie maanden voordat het legitimatiebewijs verloopt, moet opnieuw om toestemming van de politie worden gevraagd om de werkzaamheden te mogen verrichten.
Legitimatiebewijzen van medewerkers in opleiding worden niet verlengd.

Let op! Bij het niet innemen en overhandigen aan de korpschef van een legitimatiebewijs van een medewerker die geen beveiliger meer is, kan een boete worden opgelegd van € 300,00!

Beveiligingspersoneel uitwisselen
Het inlenen van personeel van een andere beveiligingsorganisatie is mogelijk, mits deze van dezelfde categorie is conform artikel 3 van de Wpbr. Het ingeleende personeel moet een legitimatiebewijs en uniform van de inlenende organisatie dragen. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat het om een spoedklus gaat, dan moet de inlenende organisatie de politie onmiddellijk informeren over het aantal beveiligers dat zij inleent en hoe de verantwoordelijkheden tussen beide beveiligingsorganisaties zijn afgestemd.

Let op! De uitzondering op het dragen van een legitimatiebewijs en uniform van de inlenende organisatie kan alleen als de inlenende organisatie een beveiligingsorganisatie van dezelfde categorie is. Een beveiligingsorganisatie met BD-nummer (Bedrijfsbeveiligingsdienst) kan dus geen beveiligers inlenen van een beveiligingsorganisatie met ND-nummer (Particulier Beveiligingsbedrijf) en omgekeerd!. Uiteraard kan een bedrijf wel een Particulier Beveiligingsbedrijf contracteren om de beveiligingswerkzaamheden voor haar uit te voeren. Zie ook de informatie over het uitbesteden va beveiligingswerkzaamheden.

Buitenlandse medewerkers
Buitenlandse beveiligers die in Nederland willen werken, moeten aantonen dat zij betrouwbaar zijn en hetzelfde opleidingsniveau hebben als medewerkers die in Nederland hun opleiding hebben afgerond. Hiertoe moet een verzoek om ‘Erkenning van EG-beroepskwalificaties‘ worden ingediend bij Justis. Het standaard formulier kan verstuurd worden aan:
Ministerie van Veiligheid en Justitie,
Justis, afdeling V&T/Wpbr
Postbus 20300
2500 EH DEN HAAG